A 2019. március közepén jelent meg az Agrárminisztérium környezet- és természetvédelmi civil szervezetek számára kiírt Zöld Forrás pályázata.

A pályázat célja olyan projektek támogatása, amelyek szorosan illeszkednek a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, annak céljaihoz (lásd lentebb).  

A pályázati felhívást, ami a pályázók körét, a támogatható tevékenységeket, valamint egyéb fontos információkat is tartalmaz a www.kormany.hu agrárminisztériumi oldalán, vagy ezen a linken tölthetjük le: Zöld Forrás pályázat.

Ha kérdésünk lenne, a pályázatról az Agrárminisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya kedves munkatársai tudnak segítséget adni:

telefonszámok: 06 1 79 58078,vagy 06 1 89 67625

Pályázók köre

A kiírás részletesen felsorolja kik pályázhatnak, és azt is kik nem (pl. non-profit gazdasági társaságok), érdemes ezt átnézni. Néhány fontos kitétel:

 • a) A 2017.január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 • b) tevékenységüket Magyarországon végzik;
 • c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
 • d) a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 • e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 • f) 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 • g) 2017. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

.

Célkitűzések, amelyekkel összhangba kell lenni

A Nemzeti Környezetvédelmi Program három stratégiai célt határoz meg:

 1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása.Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.
 2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata.Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.
 3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.

A teljes Programot ezen a linken érhetjük el: Nemzeti Környezetvédelmi Program.

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni (de több is teljesíthető)!

Tevékenységek, amelyeket támogatnak

A pályázat kiírása szerint a fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 • a) élőhelyvédelem;
 • b) földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 • c) tájvédelem;
 • d) környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 • e) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 • f) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 • g) környezetvédelmi tanácsadás;
 • h) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 • i) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 • j) ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Egy pályázaton belül, a fent nevezett tevékenységtípusok közül legfeljebb csak három tervezhető!

A leírás néhány kifejezetten nem támogatott tevékenységet (pl. háziállatok ivartalanítása) is felsorol. Amit fontos még tudni, hogy átívelő a pályázat, azaz az elnyert támogatás a legkorábban a pályázat benyújtási határidejét követő naptól, tehát 2019. április 8-tól, legkésőbb 2020. május 31-ig felmerülő költségekre használható fel, azaz így kell tervezni a projekteket (rövidebb időszak lehet, csak hosszabb nem). A kifizetésre szeptember-október (legkésőbb 2019. október 8.) kerül sor, előleg jelleggel, egy összegben.

A támogatásról

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. Fontos, hogy az 1 000 000 Ft-ot minimum elérje a tervezett tevékenység igénye, mert a kiírásban az szerepel, hogy az 1.000.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet!

Ha több projektet is szeretnénk, érdemes azt úgy megterveznünk, hogy az egyes projektek önállóan is komplexek, megvalósíthatóak legyenek. Valamint fontos, hogy szakmailag értékes projektek legyenek, mert szakmai bizottság (is) fogja a pályázatokat elbírálni.

Szintén fontos, hogy a fent nevezett tevékenységtípusok közül legfeljebb csak három tervezhető, ezért ha egy projektben több ilyet is tervezünk, akkor az is külön-külön tevékenységnek számít (pl. rendezvény, könyv, honlap…stb)!

A támogatás felhasználásának feltétele, hogy a 200.000 forintot meghaladó értékű árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére szerződés legyen kötve (írásban), illetve hogy a bruttó 1.000.000 forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele legalább 3 árajánlat bekérése és ezek alapján történő kiválasztás alapján történhet. Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a Pályázó képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy vagy mindezeknek a közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság közreműködésével kerülnek felhasználásra.

A pályázat eljárási folyamata

Pályázat benyújtási határideje: 2019. április 8.

A postai bélyegzőn legkésőbb ez a dátum kell hogy szerepeljen. A beadandó dokumentumok (mi legyen a borítékban):

 1. papír alapon, egy példányban a minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlap. Ha pecsétje van a szervezetnek, akkor a cégszerű aláíráshoz a pecsét is hozzá tartozik! Az adatlap minden rubrikája legyen kitöltve.
 2. elektronikus adathordozón (azaz mondjuk CD-n): 
  • az adatlap szerkeszthető (excel) formátumú változata (kitöltve). Emellett ha szeretnénk rátehetjük a CD-re az adatlapot PDF-ben is, de szerkeszthető változatban mindenképp legyen rajta!
  • a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata. Azaz minimum az kell hogy szerepeljen minden fénymásolt lapon, hogy “Az eredetivel mindenben megegyező másolat” + képviselő aláírása, és ez legyen beszkennelve.

Postacím (a könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni):

„Zöld Forrás 2019 pályázat” Agrárminisztérium, Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.  A postai bélyegzőn legkésőbb a fenti dátum kell hogy szerepeljen!

Hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért érdemes alapos átnézni a dokumentumokat, formai követelményeket! Különösen érdemes a kapcsolattartásra megadott telefonszámok, emailcímek pontosságára figyelni.

Formai szempontból kizáró okok:

 • a) hibásan, hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázat;
 • b) a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozóra feltöltött Adatlap tartalmának eltérése;
 • c) bármely tekintetben valótlan adatszolgáltatás;
 • d) az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető 3.000.000 forintot, vagy nem éri el az 1.000.000 forintot;
 • e) a pályázat a jelen pályázati felhívásban jelzett célokkal (illetve az NKP-ban foglaltakkal) nincs összhangban;
 • f) a Pályázó ellen csőd-, felszámolási eljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • g) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak;
 • h) a Pályázó az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek;
 • i) a Pályázó az AM által nyújtott bármely korábbi költségvetési támogatással nem számolt el, illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele került megállapításra (kivétel a 2018. évi Zöld Forrás pályázat).

Formai értékelés végső időpontja: 2019. április 23. A befogadott, azaz a formai előírásoknak mindenben megfelelő pályázatok, szervezetek közzététele a kormany.hu-n is ekkor fog megtörténni.

Ezután kerül sor a formailag megfelelő pályázatok szakmai, tartalmi értékelésére. A bírálat a szakmai bírálók mellett a civil delegáltak bevonásával történik. A bíráló Bizottsági ülésére 2019. május 16-án kerül sor. A miniszteri döntés: 2019. június 24-ig (legkésőbb) történik meg, amely legkésőbb 2019. július 9-ig kiértesítésre kerül. A támogatói okiratok ellenjegyzése utána a kifizetés: október 8. (legkésőbb) megtörténik, egy összegben. A nyertesek számára segítséget jelenhet majd az elszámolásról szóló workshop (ez most még csak terv). 

Sikeres pályázást kívánunk!